DSpace Repository

दिशा - २०२०

दिशा - २०२०

Recent Submissions

 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गर्गे, रंजन; धर्माधिकारी, कृष्णा; गोळे, नरेंद्र; वाघ, विनोद; देसाई, सतिश; धुरात, संदीप; धर्माधिकारी, व्यंकट पु.; धर्माधिकारी, प्रशांत (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-12-31)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; यंगलवार, विजय; बंडलकर, दिलीप नारायण; कोपर्डेकर, हेमचंद्र दयार्णव; शिंदे, सुभाष (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-12-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; गोळे, नरेंद्र; सरमाळकर, दिशा बापू; दुधाळकर, प्रकाश; आगाशे, किर्ती (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-11-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, सविता; गोळे, नरेंद्र; कुलकर्णी, अपर्णा; दुधाळकर, प्रकाश; जोशी, श्रीपाद; आगशे, किर्ती; पाठक, प्रमोद; कुलकर्णी, संकेत (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-10-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दुधाळकर, प्रकाश; आपटे, प्रभाकर; साठ्ये, सुधा; आगाशे, किर्ती; बापट, प्रसाद; लिमये, अमोल आनंद; भानुशाली, महेश (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-09-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; दुधाळकर, प्रकाश; शिंदे, सुभाष; देवळाणकर, शैलेंद्र; आगाशे, किर्ती; जोशी, श्रीपाद अरुण; मयेकर, स्वप्नील; चव्हाण, मनीषा; काळे, महेश (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-08-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; बारसे, नारायण; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दुधाळकर, प्रकाश; मयेकर, स्वप्नील; प्रभुदेसाई, अर्चना (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-07-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; बारसे, नारायण; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दुधाळकर, प्रकाश; जोशी, श्रीपाद अरुण; मयेकर, स्वप्नील; चव्हाण, मनीषा (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-06-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; बारसे, नारायण; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दुधाळकर, प्रकाश; टिळक, चंद्रशेखर; मयेकर, स्वप्नील; चव्हाण, मनीषा; नाईक, सुचित्रा (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-05-08)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; चव्हाण, मनीषा; दुधाळकर, प्रकाश; धर्माधिकारी, प्रशांत; दातार, मधुकर गजानन; टिळक, चंद्रशेखर; प्रभुदेसाई, अर्चना (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-03-14)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; कुलकर्णी, अपर्णा; दुधाळकर, प्रकाश; धर्माधिकारी, प्रशांत; देवळाणकर, शैलेंद्र (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-02-14)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंदे, सुभाष; कवठेकर, राजेंद्र; कुलकर्णी, निरंजन; कुलकर्णी, संकेत; खरे, विजया; आपटे, प्रभाकर (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2020-01-14)