DSpace Repository

दिशा - २०००

दिशा - २०००

Recent Submissions

  • टिल्लु, अचलकुमार; सहस्त्रबुध्दे, अ. वि.; पाटील, शिल्पा; दातार, रविंद्र पांडुरंग; जोगळेकर, शैला; पेंढारकर, अजित; कर्णिक, प्रदीप; भिडे, चिंतामणी; लिमये, मीरा; जोशी, लीला; प्रसादे, वंदना सं.; रूळे, संजय; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; ओक, संजीव; वैद्य, क्षमा; वझे, चंद्रशेखर; लिमये, मीरा; शेवडे, मैत्रेयी; कांबळी, विनोद; जोशी, लीला; दांडेकर, मंजिरी; करंदीकर, अशोक (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; देशपांडE, वासुदेव; बाळ, प्रकाश; कळमकर, उषा; जोगळेकर, शैला; खैरालिया, जगदीश; प्रसादे, वंदना; दांडेकर, मंजिरी; मयेकर, सुचेता; करंदीकर, अशोक; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; करमरकर, प्रकाश ग.; कर्णिक, प्रदीप; देवधर, राजेश; देवधर, मधुकर ग.; दोडे, अरविंद; पाठक, मोहन; प्रसादे, वंदना; राव, संध्या; प्रधान, प्रवीण वि.; तोगे तोगे, संकिची; गवांदे, राजाभाऊ (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; प्रधान, प्रवीण; कर्णिक, प्रदीप; दाभाडे, ग. त्रिं.; पाटील, शिल्पा; दामले, प्रविण; दांडेकर, मंजिरी; मुंजे (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; सहस्त्रबुध्दे, अ. वि.; बोरकर, श्रीराम; मांजरेकर, रविंद्र; दांडेकर, मंजुषा; बोरसे, रावसाहेब; साठे, सुहास; राणे, राजेश (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; वैद्य, प्र.ग.; पौडवाल, सुषमा; पाटील, शिल्पा ल.; सुर्वे - भाटकर, पद्या; सुरते, दीपाली; दीपाली, भाटकर; ठाकुर, अरूण (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; देशपांडे, विशाखा; दांडेकर, मंजिरी; मांजरेकर, रविंद्र; दाभाडे, ग. त्रिं.; दातार, आशा अ.; जोशी, अशोक (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)
  • टिल्लु, अचलकुमार; वाघ, चंद्रशेखर; देवधर, मनाली; जोशी, वीणा; बोरकर, संजय; शाळीग्राम, अनिल; देशपांडे, प्रशांत; हळदवणेकर, शीतल; गुप्ते, अल्पना; बापट, मानसी; मराठे, प्रिया; जोशी, ज्योती; गडनीस, मनोज; देशपांडे, विशाखा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-10-07)