केशवपंडीतकृत श्री. छत्रपति राजाराम महाराज यांचे चरित्र : जिंजीचा प्रवास