०५७ सध्दर्म - त्रैमासिक : आक्टोबर १९८२ - जानेवारी १९८३