०५५ सध्दर्म - त्रैमासिक : ऑक्टोबर १९८१ - जानेवारी १९८२